مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. رضا آیت الهی, نیما یوسفی, حمید رونق, محسن ایزدی نیا, محمد رضا جواهری, "Performance of gypsum sheathed CFS panels under combined lateral and gravity loading", Journal of constructional steel research, Vol 170, ۲۰۲۰, PP.1-17
    Status: Unavailable PDF
2. محسن ایزدی نیا, نوید امینی, "Seismic performance evaluation of steel moment resisting frames designed according to 3rd and 4th editions of 2800 seismic codef", Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, Vol 44-1, ۲۰۲۰, PP.91-103
    Status: Unavailable PDF
3. سید رضا آیت الهی, نیما یوسفی, حمید رونق, محسن ایزدی نیا, محمد رضا جواهری, "عملکرد پانلهاي با پوشش گچي (CFS) تحت بارگذاري ترکيبي ثقلي و جانبي", Journal of Constructional Steel Research, Vol ۱۷۰, ۲۰۲۰, PP.۱-17
    Status: Unavailable PDF
4. مهدی سعادت نیا, حسین تاجمیرریاحی, محسن ایزدی نیا, "اثر بارگذاري چرخه اي بر تکيه گاه لاستيکي با ميراگرهاي شياردار بر اساس روش اجزاي محدود", Eartquakes and Structures, Vol ۱۸-2, ۲۰۲۰, PP.۲۱۵-۲۲۲
    Status: Unavailable PDF
5. رضا مولوی, محسن ایزدی نیا, علیرضا شهیدی, "Nunerical and Experimental studies on Cyclic Behavior of Beam to Column Connection with Yielding Steel Damper", International Journal of Steel Structures, Vol ۲۰, ۲۰۲۰, PP.۴۸۰-492
    Status: Unavailable PDF
6. امیرمحمود صدوقی فر, فاطمه فرهت نیا, محسن ایزدی نیا, سید بهزاد طلایی طبا, "رفتار کمانشي با اثر اندازه نانو ورقهاي ضخيم دايره اي (FG) متخلخل بر فونداسيون کربراساس تيوري تغييرشکل برشي هيپربوليک جديد", Structural Engineering and Mechanics, Vol ۷۳-3, ۲۰۲۰, PP.۲۲۵-۲۳۸
    Status: Unavailable PDF
7. حسین شهرکی, حسین تاجمیرریاحی, محسن ایزدی نیا, سید بهزاد طلایی طبا, "Buckling and vibration analysis of FG-CNT-reinforced composite rectangular thick nanoplates resting on Kerr foundation based on nonlocal strain gradie", Journal of Vibration and Control, Vol ۲۶, ۲۰۲۰, PP.۲۷۷-۳۰۵
    Status: Unavailable PDF
8. امیرمحمود صدوقی فر, فاطمه فرهت نیا, محسن ایزدی نیا, سید بهزاد طلایی طبا, "Nonlinear bending analysis of porous FG thick annular/circular nanoplate based on modified couple stress and two-variable shear deformation theory usi", steel and composite structures, Vol ۳۳-2, ۲۰۱۹, PP.۳۰۷-۳۱۸
    Status: Unavailable PDF
9. محسن ایزدی نیا, نیما ریاحی, "تحليل اجزاي محدود اتصالات پيچ کور ورق هاي انتهايي توسعه يافته و هم تراز تير فولادي به ستون با مقطع توخالي", نشريه علمي- پژوهشي مهندسي سازه و ساخت, Vol 8-1, ۱۴۰۰, PP.۵-۲۲
    Status: Unavailable PDF
10. علی چیگویی, محمد علی رهگذر, محسن ایزدی نیا, "ارزيابي آزمايشگاهي و تحليلي لرزه اي مهاربندهاي کمانش ناپذير سه هسته اي", فصلنامه آناليز سازه - زلزله, Vol 18-1, ۱۴۰۰, PP.۱-۱۵
    Status: Unavailable PDF
11. علی چیگویی, محمد علی رهگذر, محسن ایزدی نیا, "مطالعه آزمايشگاهي عملکرد لرزه اي مهاربندهاي کمانش ناپذيرسه هسته اي", مهندسي عمران مدرس, Vol 20-۵, ۱۳۹۹, PP.۳۷-۴۸
    Status: Unavailable PDF
12. پیام شریعت, حمید رونق, محسن ایزدی نیا, محمد رضا جواهری تفتی, "Shear buckling behavior of tapered cantilever beams with corrugated trapezoidal web under concentrated tip load", Journal of constructional steel research, Vol 193, 2022, PP.1-13
    Status: Unavailable PDF
13. مجید صفامهر, محسن ایزدی نیا, سید حمید هاشمی, سعیده کوهستانی, "Nanosilica role in concrete containing iron oxides aggregates and boron carbide as a shield against gamma rays", cement wapno beton, Vol (3)26, 2021, PP.218-232
    Status: Unavailable PDF
14. مجید صفامهر, محسن ایزدی نیا, سید حمید هاشمی, سید جلیل حسینی, "Simultaneous attenuation of gamma ray and neutrons in single layer concrete shield", cement wapno beton, Vol (6)26, 2021, PP.503-514
    Status: Unavailable PDF
15. حسین شهرکی, حسین تاجمیرریاحی, محسن ایزدی نیا, سید بهزاد طلایی طبا, "Mindlins strain gradient theory for vibration analysis of FG-CNT reinforced composite nanoplates resting on Kerr foundation in thermal environment", Journal of thermoplastic composite materials, Vol 34-1, 2021, PP.68-101
    Status: Unavailable PDF
16. حسین اکبری لر, محسن ایزدی نیا, پرهام معمار زاده, "Experimental evaluation of steel connections with horizontal slit dampers", Steel and Composite Structures, Vol -132, 2019, PP.79-90
    Status: Unavailable PDF
17. مهدی سعادت نیا, حسین تاجمیر ریاحی, محسن ایزدی نیا, "Hysteretic Behavior of Rubber Bearing with Yielding Shear Devices", International Journal of Steel Structures, Vol 19-3, 2019, PP.747-759
    Status: Unavailable PDF
18. حسین اکبری لر, محسن ایزدی نیا, پرهام معمارزاده, "مطالعه تجربي و عددي ميراگرهاي شياردار I شکل در اتصالات", Latin American Journal Of Solids And Structures , Vol (11)1, 2018, PP.1-17
    Status: Unavailable PDF
19. اردوان آتش زبان, ایمان حاج رسولیها, روح ا.. احمدی جزنی, محسن ایزدی نیا, "اتصالات خمشي با بال سوراخ شده بهينه براي نواحي لرزه خيز", Journal of Constructional Steel Research, Vol 112, 2015, PP.325-338
    Status: Unavailable PDF
20. محمد تقی احمدی, محسن ایزدی نیا, هاك باخمن, "يک مدل درز ترک گسسته براي تحليل غيرخطي ديناميکي سد بتني قوسي", COMPUTERS , Vol 79, 2001, PP.403-420
    Status: Unavailable PDF
21. رضا مولوی, محسن ایزدی نیا, علیرضا شهیدی, "رفتار چرخه اي اتصال تير به ستون با ميراگر ميله هاي فولادي تسليم شونده در برش", نشريه علمي و پژوهشي سازه و فولاد, Vol 18-25, 1398, PP.69-81
    Status: Unavailable PDF
22. حسین اکبری لر, محسن ایزدی نیا, پرهام معمارزاده, "مطالعه آزمايشگاهي عملکرد چرخه اي اتصال تير به ستون با نيمرخ با جان شياردار", دو فصلنامه سازه و فولاد, Vol 16-23, 1397, PP.75-85
    Status: Unavailable PDF
23. اردوان آتش زبان, محسن ایزدی نیا, روح الله احمدی جزنی, ایمان حاجی رسولیها, "عملكرد لرزه اي اتصالات تيربه ستون با بال سوراخ شده براي قابهاي فولادي شكل پذير", دو فصلنامه سازه و فولاد, Vol 12-19, 1395, PP.53-65
    Status: Unavailable PDF
24. محسن ایزدی نیا, محمد علی رهگذر, امید محمد رضایی, "ضريب اصلاح پاسخ براي قابهاي خمشي فولادي توسط روشهاي تحليل پوش آور مختلف", Journal of constructional steel research, Vol 79, 1391, PP.83-90
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. محسن ایزدی نیا, صادق رحیمی, , "ارزيابي رفتار غير خطي هندسي و مصالح قابهاي خمشي فولادي به روش اجزاء محدود ", اولين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران معماري و بازآفريني شهري, تهران, ۱۳۹۸
    Status: Unavailable PDF
2. محسن ايزدي نيا, روح الله احمدی نیا, , "بررسي و مقايسه رفتار چرخه اي اتصالات خمشي فولادي تقويت شده توسط ماهيچه، ورق کناري و ورق بال جوش شده", سومين کنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران, تهران, 1395
    Status: Unavailable PDF
3. محسن ايزدي نيا, روح الله احمدی نیا, , "بررسي و مقايسه رفتار چرخه اي اتصالات صلب فولادي Side-Plate و Flange-Plate", سومين کنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران, تهران, 1395
    Status: Available PDF
4. ایمان مسموعی, محسن ايزدي نيا, , "ارزيابي تاثير مولفه قائم نيروي زلزله ي گسل دور و نزديک بر روي سيستم قاب خمشي فولادي متوسط", ششمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران, يزد, 1396
    Status: Unavailable PDF
5. محسن ايزدي نيا, علی رئیسی, , "طراحي قابهاي خمشي فولادي به روش LRFD با استفاده از تحليل پيشرفته", سومين همايش بين المللي معماري ، عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سوم, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
6. ایمان خلیلی, محسن ايزدي نيا, , "بررسي تاثير پارامترهاي مقطع کاهش يافته بال تير بر رفتار چرخه اي اتصالات گيردار فولادي با صفحه انتهايي", دومين کنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي ، علوم و تکنولوژي, United Arab Emirates - Dubai, 1394
    Status: Available PDF
7. محسن ایزدی نیا, جواد جمشیدی, , "کنترل ارتعاش ديناميکي سازه‌هاي هم‌جوار توسط برقراري اتصال", دومين کنفرانس بين المللي ژئوتکنيک و مهندسي لرزه اي شهري , دانشگاه تبريز, 1394
    Status: Available PDF
8. حمید رضا نظرعلیزاده, محسن ایزدی نیا, , "تاثير مقطع فولادي داخلي ، مقاومت بتن و تعداد لايه هاي FRP بر مقاومت ستون DSSC تحت بار محوري", کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران ، معماري و شهرسازي, دانشگاه تهران, 1394
    Status: Available PDF
9. محسن ایزدی نیا, امیر مهرداد محمد حجازی, مسعود طاهری, صابر اوستاخ, , "ارزيابي رفتار لرزه اي قاب هاي بتن آرمه مقاوم سازي شده توسط بادبند هاي زانويي شکل", هشتمين کنگره ملّي مهندسي عمران, بابل-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل, 1393
    Status: Available PDF
10. محسن ایزدي نیا, فرشید فتحی, امید فقیه, حامد فضیلی نژاد, , "ارزيابي ضريب رفتار و عملکرد لرزه اي سيستم قاب خمشي بتني متوسط، براساس روش تحليلي FEMA P695", پانزدهمين کنفرانس دانشجويان عمران سراسر کشور, دانشگاه اروميه, 1393
    Status: Available PDF
11. علی خوشنویس زاده, محسن ایزدی نیا, پرهام معمارزاده, , "ارزيابي رفتار لرزه اي قابهاي خمشي فولادي به روش پوش آور تطبيقي براساس جابجايي و استفاده ازالمان هايي با پلاستيسيته گسترده و متمرکز", همايش ملي مهندسي عمران کاربردي ودستاوردهاي نوين, کرج, 1392
    Status: Available PDF
12. مینو پناهی بروجنی, محسن ایزدی نیا, پرهام معمارزاده, , "مطالعات عددي بر رفتار خمشي تير بتن مسلح مقاوم شده با الياف FRP به روش اتصال خارجي (EBR) و نزديک به سطح (NSM", كنفرانس بين المللي عمران ،معماري و توسعه پايدار شهري, تبريز-دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز, 1392
    Status: Available PDF
13. علیرضا حسین آبادی, محسن ایزدی نیا, علیرضا فیوض, , "بررسي تاثير استفاده ازاتصالات با مقطع کاهش يافته تير در رفتار قابهاي خمشي فولادي", كنفرانس بين المللي عمران ، معماري و توسعه پايدار شهري, تبريز-دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز, 1392
    Status: Available PDF
14. علیرضا حسین آبادی, محسن ایزدی نیا, علیرضا فیوض, , "بررسي تاثير استفاده از اتصالات استخواني در منحني پوش آور قابهاي خمشي فولادي 4، 8 و12 طبقه", كنفرانس بين المللي عمران ، معماري و توسعه پايدار شهري, تبريز-دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز, 1392
    Status: Available PDF