دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 Finite Elements Analysis Method
2 Theory of Plates and Shells
3 Theory of Elasticity and Plasticity
4 Advanced Rienforced Concrete Structures
5 Theory of Plasticity
6 Reinforced Concrete Structures Design
7 Structures Analysis
8 Reinforced Concrete Structures Project

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
دوشنبه روش اجزاي محدود 14-17 کارشناسي ارشد - دکتري