سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي سازه تربيت مدرس ايران 1379
کارشناسی ارشد مهندسي سازه صنعتي اصفهان ايران 1371
کارشناسی مهندسي عمران صنعتي اصفهان ايران 1368

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مهندس طراح سازه شرکت مهندسين مشاور زاينداب 1378 1381

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 Finite Element Analysis
2 Nonlinear Analysis
3 Plastic Analysis
4 Dynamic Analysis
5 Numerical Methods of Analysis