سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد مکانيک صنعتي شريف ايران 1373
کارشناسی مکانيک صنعتي اصفهان ايران 1369

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه مهندسي مکانيک دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1379 1390

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان