مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. امیر حسین یوسفی, پرهام معمارزاده, حسن افشاری, سید جلیل حسینی, "Dynamic characteristics of truncated conical panels made of FRPs reinforced with agglomerated CNTs", Structures, Vol 33, 2021, PP.4701-4717
    Status: Unavailable PDF
2. امیر حسین یوسفی, پرهام معمارزاده, حسن افشاری, سید جلیل حسینی, "Agglomeration effects on free vibration characteristics of three-phase CNT/ polymer/fiber laminated truncated conical shells", Thin-Walled Structures, Vol 157, 2020, PP.107077
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی