سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندس عمران-سازه دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1395
کارشناسی ارشد مهندسي عمران-سازه دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1387
کارشناسی مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد ايران 1385

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه دانشکده عمران-گروه مديريت ساخت و مهندسي آب 1394 1396

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 روش هاي عددي در مهندسي، نقويت و مقاوم سازي سازه ها، بهينه سازي، تکنولوژي بتن