دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 فيزيولوژي عمومي فيزيولوژي پزشکي دکتر خزائي
2 فيزيولوژي قلب فيزيولوژي پزشکي گايتون
3 فيزيولوژي تنفس فيزيولوژي پزشکي گايتون
4 فيزيولوژي گردش خون فيزيولوژي پزشکي گايتون
5 فيزيولوژي خون فيزيولوژي پزشکي گايتون
6 فيزيولوژي غدد فيزيولوژي پزشکي گايتون

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات