سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری فيزيولوژي علوم پزشکي اصفهان ايران 1401
کارشناسی ارشد فيزيولوژي علوم پزشکي اصفهان ايران 1396
کارشناسی هوشبري علوم پزشکي اصفهان ايران 1393

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ديابت، غدد درون ريز، اعصاب، حافظه و يادگيري