کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
نکو داشت دکتر کيوان 1397/02/07 کتابخانه مرکزي شهرداري اصفهان انجمن علمي معلمان تاريخ استان اصفهان
شيوه هاي دعوت دانشجويان به نماز 1397/11/07 معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد معاونت فرهنگي و دانشجويي


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده