طرحهای پژوهشی

1. فریناز هوشیار , "بززسي زندگيآ آيت الله فيروزآبادي", تاریخ تصویب طرح :1376/01/06, تاریخ خاتمه :1377/01/16