سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری تاريخ علوم و تحقيقات تهران ايران 1385
کارشناسی ارشد تاريخ تهران مرکز ايران 1371
کارشناسی تاريخ اصفهان ايران 1366

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مسئول امور برنامه ها- مسئول امور تحصيلات تکميلي دانشکده ادب دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد- 1367 1372
داوري مقالات مجله پژوهشهاي تاريخي دانشگاه اصفهان 1391 1393
دبير اجرايي همايش تسامح و مدارا در فرهنگ ايران و اسلام دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395 1395

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 تاريخ ايران -تاريخ اسلام- فرهنگ و تمدن اسلامي