طرحهای پژوهشی

1. , "•طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن مايکرواستريپي چند بانده براي کاربردهاي تلفن همراه ", تاریخ تصویب طرح :1393/09/18, تاریخ خاتمه :1393/09/18
2. , "•طراحي و شبيه سازي يک شيفت دهنده فاز UWB", تاریخ تصویب طرح :1389/01/20, تاریخ خاتمه :1390/05/20