دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 تئوري الکترومغناطيس کارشناسي
2 تئوري آنتن کارشناسي
3 مايکروويو1 کارشناسي
4 ميدان و امواج کارشناسي
5 مايکرويو 2 کارشناسي ارشد
6 الکترومغناطيس پيشرفته کارشناسي ارشد
7 رياضي مهندسي پيشرفته کارشناسي ارشد
8 طراحي مدارات فرکانس بالا کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 - -

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
روزهاي شنبه تا روزهاي يک شنبه 9 صبح ملاقات با هماهنگي قبلي