اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
سيستم بالانس نيروي خارجي سه مولفه اي با رنج اثرگذاري صفر تا يک درصد مولفه هاي ديگر 1398 ایران عرفان سلطانی
وحید رضا سالمی
محمد حججی