سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي هوافضا - گرايش آيروديناميک دانشگاه صنعتي شريف ايران 1389
کارشناسی ارشد مهندسي هوافضا - گرايش آيروديناميک دانشگاه آزاد آسلامي - واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1381
کارشناسی مهندسي مکانيک- گرايش حرارت و سيالات دانشگاه مازندران ايران 1378

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 آيروديناميک و مکانيک سيالات عددي و تجربي
2 جريانهاي تراکم پذير
3 جريانهاي آشفته
4 انتقال حرارت
5 ديناميک سيالات محاسباتي
6 کنترل جريان
7 نانو سيالات