دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مکانيک سنگ کارشناسي ارشد
2 تحقيقات محلي در ساختگاه کارشناسي ارشد
3 فيزيک 1 کارشناسي
4 فيزيک2 کارشناسي
5 فيزيک پيش کارشناسي
6 زمين شناسي ساختماني کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
دوشنبه فيزيک1 8_10:40 دو گروه
يکشنبه فيزيک1 8_10/40 يک گروه
سه شنبه فيزيک 1 8_12:50 سه گروه
چهارشنبه فيزيک 1 8_12:50 سه گروه