سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری ژئوفيزيک تهران ايران 1388
کارشناسی ارشد ژئوفيزيک تهران ايران 1380
کارشناسی فيزيک بوعلي سينا ايران 1376

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 زلزله شناسي، مکانيک سنگ ، ژئوتکنيک لرزه اي،ژئوالکتريک