اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
ساخت بوش دو لايه تقويت شده با قالب ترکتريکس 2022 آمریکا علیرضا مردانی
مجید هاشم زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد