جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
هشتمين جشنواره فرهيختگان 1400 دانشگاه آزاد اسلامي مجید هاشم زاده
علیرضا مردانی
نهمين جشنواره فرهيختگان 1401 دانشگاه آزاد اسلامي مجید هاشم زاده