دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 نقشه کشي صنعتي 1 کارشناسي
2 نقشه کشي صنعتي 2 کارشناسي
3 تکنولوژي پلاستيک کارشناسي
4 طراحي قالبهاي پرس کارشناسي
5 ماشينهاي ابزار انيورسال کارشناسي
6 روشهاي توليد و کارگاه کارشناسي
7 اصول شکل دهي فلزات کارشناسي و کارشناسي ارشد
8 برنامه ريزي فرآيند کارشناسي
9 کارگاه ماشين ابزار کارشناسي
10 کارگاه قيد و بند کارشناسي
11 کارگاه قالب پرس کارشناسي
12 طراحي قالبهاي پلاستيک کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات