مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1401/08/10 روش توليد و کارگاه - بخش اول مکانيک و صنايع ...
2 1397/10/06 برنامه ريزي فرآيند کارشناسي ...
3 1401/08/10 روش توليد و کارگاه - بخش دوم مکانيک و صنايع ...
4 1401/08/10 روش توليد و کارگاه - بخش سوم مکانيک و صنايع ...
5 1401/08/10 روش توليد و کارگاه - بخش چهارم مکانيک و صنايع ...
6 1401/08/10 اصول شکل دادن فلزات - کارشناسي ارشد ارشد ساخت و توليد ...
7 1401/10/20 انيورسال يک - بخش اول انيورسال يک - بخش اول ...
8 1401/10/20 انيورسال يک - بخش دوم انيورسال يک - بخش دوم ...