سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک ساخت و توليد دانشگاه ناتينگهام انگلستان 1393
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک ساخت و توليد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1380
کارشناسی مهندسي مکانيک ساخت و توليد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1377

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
رئيس مرکز تحقيقات فنآوريهاي نوين ساخت و توليد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401 1402

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 فرآيند برش با ليزر
2 شکل دهي فلزات
3 طراحي قالب