طرحهای پژوهشی

1. احسان روحانی اصفهانی حمید زارع پور فیروزآبادی , "طراحي و ساخت خودرو اعزام و بدرقه زنداني به مراکز قضايي", تاریخ تصویب طرح :1396/01/30, تاریخ خاتمه :1396/12/01