اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
Magnetic Abrasive Finishing of Curved Surfaces 2022 آمریکا حمیدرضا رادنژاد
پیمان مرادی غریبوند
حمید زارع پور فیروزآبادی
امین الله محمدی
سرشعله اجاق‌گاز با هندسه متغير 1397 ایران سيد عليرضا علوي طباطبائي
جواد جعفري فشاركي
حميد زارع پور فيروزآبادي