دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 سيستمهاي اندازه گيري دقيق و آزمايشگاه کارشناسي
2 آزمايشگاه اندازه گيري و کنترل کيفيت کارشناسي
3 زبان تخصصي کارشناسي
4 کارگاههاي ماشينهاي کنترل عددي(CNC) کارشناسي
5 کارگاه ماشن ابزار اونيورسال کارشناسي
6 فرآيندهاي الکتروفيزيکي کارشناسي ارشد
7 سمينار کارشناسي ارشد
8 روشهاي پرداخت سطوح کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات