جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ در ﻓﻀﺎھﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷهﺮي اصفهان از دﯾﺪﮔﺎه شهروﻧﺪان و ﮔﺮدﺷﮕﺮان 1400 شهرداري اصفهان فرنوش خراسانی زاده
حمید صابری
مهدی مومنی
میر نجف موسوی