دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 برنامه ريزي منطقه اي کارشماسي مهندسي شهرسازي
2 طرح شهرسازي 5 مهندسي شهرسازي
3 tourism planning model
4 کارگاه بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري کارشناسي ارشد
5 کارگاه برنامه ريزي گردشگري منطقه اي کارشناسي ارشد
6 کارگاه امايش سرزمين کارشناسي ارشد
7 کارگاه امايش شهري کارشناسي ارشد
8 طرح شهرسازي 3 مهندسي شهرسازي
9 مدل هاي کمي در شهرسازي مهندسي شهرسازي
10 مدل هاي تصميم گيري در برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد
11 سيتم هاي شهري دکتري
12 نابرابري هاي فضايي دکتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
مدل هاي کمي در - - -