سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری برنامه ريزي شهري اصفهان ايران 1389
کارشناسی ارشد برنامه ريزي شهري شهيد بهشتي ايران 1381
کارشناسی جغرافياي شهري خوازمي ايران 1378

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير پژوهش دانشکده هنر معماري و شهرسازي دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد 1391 1394
مدير پژوهش دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395 1396
ريس مرکز تحقيقات گردشگري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1399 1401

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 برنامه ريزي شهري و منطقه اي
2 استراتژي هاي توسعه شهري
3 گردشگري و توسعه روستايي