دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 خاک مسلح دکتري
2 مباحث ويژه دکتري
3 بهسازي خاک دکتري و ارشد
4 روش تحقيق و مقاله نويسي ذکتري
5 خاک پيشرفته ارشد
6 سد خاکي ارشد
7 ديناميک خاک ارشد
8 مهندسي تونل ارشد
9 مکانيک سنگ ارشد
10 پي پيشرفته ارشد
11 مکانيک خاک کارشناسي
12 مهندسي پي کارشناسي
13 سمينار و روش تحقيق ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
سه شنبه بهسازي خاک 13:30-16:00 سه شنبه-چهارشنبه- پنج شنبه
چهارشنبه سمينار-سدهاي خاکي 10-17 صبح و عصر
پنج شنبه مباحث ويژه 1:30-16:00 عصر