سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری عمران، خاک وپي صنعتي اميرکبير ايران 1390
کارشناسی ارشد ژئوتکنيک صنعتي اميرکبير ايران 1378
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه تحصيلات تکميلي دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393 1395

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مکانيک خاک-مکانيک سنگ-تونل-سدهاي خاکي- خاک مسلح-بهسازي خاک