مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مهدی مهدویان, فریبرز حقیقت دار فشارکی, "The Effect of Shunt FACTS Devices on Voltage Regulation in Transmission Lines", Signal Processing and Renewable Energy, Vol 6, 2022, PP.85-94
    Status: Available PDF
2. فریبرز حقیقت دار فشارکی, رحمت الله هوشمند, امین خدابخشیان, "Simultaneous Optimal Design of Measurement and Communication Infrastructures in Hierarchical Structured WAMS", IEEE Transactions on Smart Grid, Vol 5-1, 2014, PP.312-319
    Status: Unavailable PDF
3. فریبرز حقیقت دار فشارکی, رحمت الله هوشمند, امین خدابخشیان, "A new method for simultaneous optimal placement of PMUs and PDCs for maximizing data transmission reliability along with providing the power system ob", Electric Power Systems Research, Vol 100, 2013, PP.43-54
    Status: Unavailable PDF
4. مجید معظمی, رضا همتی, فریبرز حقیقت دار فشارکی, سپیده رفیعی راد, "Reliability evaluation for different power plant busbar layouts by using sequential Monte Carlo simulation", Electrical Power and Energy Systems, Vol 53, 2013, PP.987–993
    Status: Unavailable PDF
5. علی انشائی, رحمت الله هوشمند, فریبرز حقیقت دار فشارکی, "A new method for optimal placement of phasor measurement units to maintain full network observability under various contingencies", Electric Power Systems Research, Vol 89, 2012, PP.1-10
    Status: Unavailable PDF
6. M Ataei, F Haghighatdar, "Adaptive Nonlinear Feedback Design for Chaos Suppression and Regulation in Uncertain Unified Chaotic System", International Journal of Innovative Computing, Information and Control, Vol 7-5, 2011, PP.2051-2062
    Status: Unavailable PDF
7. F. Haghighatdar, Ataei, M , "Adaptive Set-Point Tracking of the Lorenz Chaotic System Using Non-Linear Feedback", CHAOS SOLITONS , Vol 40, 2009, PP.1938-1945
    Status: Available PDF
8. B Mirzaian, F Haghighatdar fesharaki, A Kiyoumarsi, "Optimal Measurement Placement for Static Harmonic State Estimation in the Power System Networks Based on Genetic Algorithm", Journal of Electrical Engineering and Technology, Vol 4, 2009, PP.175-184
    Status: Unavailable PDF
9. مجید سالاری, فریبرز حقیقت دار فشارکی, "جايابي و تعيين اندازه بهينه خازن‎ها و منابع توليد پراکنده با هدف بهبود قابليت اطمينان و حداقل نمودن تلفات در شبکه ‎هاي توزيع", روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 11-43, 1399, PP.83-94
    Status: Available PDF
10. علی رضا حق شناس, فریبرز حقیقت دار فشارکی, "طراحي کنترل‌کننده‌ي STATCOM با استفاده از الگوريتم پسگام مقاوم بهبوديافته مبتني بر PSO جهت کاهش اغتشاشات سيگنال بزرگ در سيستم‌هاي قدرت", روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 10-37, 1398, PP.3-12
    Status: Available PDF
11. علی انصاری, فریبرز حقیقت دار فشارکی, "جايابي واحدهاي اندازه‌گيري فازوري در شبکه‌هاي قدرت و توزيع بهينه افزونگي اندازه‌گيري‌ها", روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 9-36, 1397, PP.3-14
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. حسین سلطانی پور, فریبرز حقیقت دار, , "مـتد پيشنهادي جهت بررسي شاخص SAIDIدر مناطق تحت مطالعه", نهمين کنفرانس منطقه اي سيرد, تهران, 1400
    Status: Available PDF