دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 قابليت اعتماد در سيستم هاي قدرت کارشناسي ارشد
2 کنترل مدرن Modern Control
3 بررسي سيستم هاي قدرت کارشناسي
4 ماشين هاي الکتريکي کارشناسي
5 مدارهاي الکتريکي کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات