سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری برق-قدرت اصفهان ايران 1393
کارشناسی ارشد برق-قدرت اصفهان ايران 1387
کارشناسی برق-قدرت آزاد اسلامي نجف آباد ايران 1384

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 روش هاي محاسباتي در مونيتورينگ و بهره برداري از سيستم قدرت
2 ارزيابي کيفيت توان در سيستم قدرت