کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
آموزش فراشناخت 1385/08/29 دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان
آموزش شناخت درماني 1385/01/21 دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان
درمان اختلالات روانشناختي 1389/12/15 فرهنگسراي خانواده فرهنگسراي خانواده
آموزش خانواده درماني 1386/11/09 دانشگاه اصفهان مركز مشاوره دانشگاه اصفهان
مباني نظري و عملي روان پويشي كوتاه مدت 1395/04/05 مركز مشاوره توحيد موسسه آموزش عالي آزاد مدت


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
آموزش كاربردي آزمون هاي هوش و روانشناختي(دوره اول) 1392/08/01 دانشگاه اصفهان گروه روانشناسي دانشگاه اصفهان
آموزش كاربردي آزمون هاي هوش و روانشناختي(دوره دوم) 1392/08/01 دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان
آموزش مهارت ها با احساسات منفي 1389/08/01 دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان