دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 آزمون هاي شناختي كارشناسي ارشد
2 نظريه هاي رواندرماني كارشناسي ارشد
3 روش هاي تشخيص كارشناسي ارشد
4 روانشناسي باليني كودك كارشناسي ارشد
5 آزمون هاي عيني و فرافكن كارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 آزمون هاي شناختي جزوه كلاسي-كتاب آزمون مارنات
2 نظريه هاي رواندرماني كتاب نظريه هاي رواندرماني پروچسكا
3 روش هاي تشخيص جزوه كلاسي-كتاب خلاصه روانپزشكي كاپلان
4 روانشناسي مرضي كودك جزوه كلاسي-كتاب خلاصه روانپزشكي كاپلان

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه،دوشنبه،سه تدريس و حضور 8-16 ...........................