سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری روانشناسي دانشگاه اصفهان ايران 1391
کارشناسی ارشد روانشناسي باليني دانشگاه اصفهان ايران 1386
کارشناسی روانشناسي باليني دانشگاه اصفهان ايران 1384

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ........... 1384 0000
عضو انجمن روانشناسي باليني ايران ........................... 1388 0000
عضو کارگروه پژوهشي روانشناسي سلامت مركز تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1394 0000
عضو شوراي داوران مجله تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1394 1395

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 آسيب شناسي رواني
2 روانشنسي سلامت