جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
دانشجوي برتر جنوب شرق آسيا 1391 رايزني علمي وزارت علوم در جنوب شرق آسيا
دانشجوي برتر دانشگاه ملي مالزي 1391 رايزني علمي وزارت علوم
Best Publication Award 1392 دانشگاه ملي مالزي
پذيرش اعطايي فوق دکترا 1392 دانشگاه ملي مالزي
پژوهشگر برتر دانشکده علوم انساني در سال 1393 1393 دانشگاه آزاد اسلامي
رتبه اول مسابقات قرآن و عترت بخش ترجمه قرآن به زبان انگليسي 1394 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
رتبه دوم رشته عکس (بخش اجتماعي) از جشنواره هنر و ادبيات ديني و پژوهشي ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
پژوهشگر برتر دانشکده علوم انساني در سال 1397 1397 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
نويسنده برتر انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان در سال 1400 1401 انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان
پژوهشگر ساعي گروه علوم انساني در سال 1401 1401 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مولف برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در سال 1401 1401 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد