طرحهای پژوهشی

1. حامد قمی مهدی رضوی مهناز فلاحتیان , "بررسي و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر پوليش قطعات اپتيکي ساخته شده از زينک سلنايد (ZnSe)", تاریخ تصویب طرح :1392/07/06, تاریخ خاتمه :1394/04/26
2. حامد قمی مهدی رضوی , "بررسي و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر پوليش قطعات اپتيکي ساخته شده از سافاير(Al2O3)", تاریخ تصویب طرح :1391/04/04, تاریخ خاتمه :1392/02/26