اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
ساخت دستگاه ورزشي درمان زود انزالي و تقويت کننده عضلات پي سي و کف لگن 1399 ایران ایمان ابراهیم زاده
حامد قمی
رسول علی بابائی شهرکی
ساخت دستگاه اصلاح پاي پرانتزي و پاي ضربدري 1399 ایران ایمان ابراهیم زاده
حامد قمی
رسول علی بابایی شهرکی