اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
ساخت داربست(كيتوسان/پلي وينيل پيروليدون)/ كتيرا به روش خشكاندن انجمادي جهت كاربرد در مهندسي بافت پوست 1400 ایران مرجان ميرحاج
حامد قمي
آزاده سپياني
حسين عباستبار
ساخت دستگاه ورزشي درمان زود انزالي و تقويت کننده عضلات پي سي و کف لگن 1399 ایران ایمان ابراهیم زاده
حامد قمی
رسول علی بابائی شهرکی
ساخت دستگاه اصلاح پاي پرانتزي و پاي ضربدري 1399 ایران ایمان ابراهیم زاده
حامد قمی
رسول علی بابایی شهرکی