سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي بيومواد دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1394
کارشناسی ارشد مهندسي مواد-شناسايي، انتخاب و روش ساخت مواد دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1389
کارشناسی مهندسي مواد-متالورژي صنعتي دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1386

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 بيومواد
2 بيوسراميک
3 ساخت داربست
4 نانومواد و مواد پيشرفته
5 مهندسي بافت