دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 روش تحقيق-آناليز پيشرفته-شكل دادن فلزات دكتري-كارشناسي ارشد-كارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 آناليز مواد ميكروسكوپهاي الكتروني

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه-يكشنبه-سه آناليز مواد-شكل دادن فلزات 8-10 -