سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مواد علم و صنعت ايران 1390
کارشناسی ارشد مهندسي مواد صنعتي اصفهان ايران 1376
کارشناسی مهندسي مواد شيراز ايران 1373

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
رئيس دانشكده مهندسي مواد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391 1393

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 آناليز و پوششهاي لايه نازك