اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
ساخت کاشتني دنداني FGM با استفاده از هيدروکسي آپاتيت دريل شده 1399 ایران سینا سازش
اعظم قاسمی
رضا ابراهیمی
محمد خدایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تاور کرين با بازوي تجهيزات دو لينکي و وزنه هاي متحرک 1396 ایران اعظم قاسمی
علی عمرانی