جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
رتبه اول فارغ التحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد 1383 دانشگاه صنعتي اصفهان