سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مکانيک - طراحي کاربردي دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1389
کارشناسی ارشد مکانيک - طراحي کاربردي دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1383
کارشناسی مکانيک - جامدات دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1381

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه مهندسي مکانيک - جامدات/خودرو دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1388 1389
مدير گروه مهندسي مکانيک - کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1389 1392
عضو شوراي پ‍ژوهشي دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1389 1393
عضو شوراي جذب منطقه چهار دانشگاه آزاد 1389 1394
مدير گروه مهندسي مکانيک - جامدات/خودرو دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1393 1394
مدير پژوهشي دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد نجف آباد 1394 كنون

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 Large deformation of plates and shells
2 Cosserat theory
3 Naghdi shell model
4 Design of new shell element for finite element analysis
5 Continum mechanic
6 Tensor analysis
7 Development of Naghdi shell model for new materials