کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
تحليل آماري در گردشگري و برنامه ريزي شهري 1392/09/24 دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد