طرحهای پژوهشی

1. امیر گندم‌کار , "تهيه نقشه لکه گذاري 48 هکتار از اراضي کاربري ها به انصمام جدول سطح و سرانه کاربري ها با آخرين ضوابط شهرسازي", تاریخ تصویب طرح :1402/03/27, تاریخ خاتمه :1402/08/08
2. امیر گندمکار فاطمه دانشور حسین کاردان احمد خادم الحسینی , "اولويت بندي و مکان يابي اسکان اضطراري (مناطق 3، 6، 12، 14 و 15 شهر اصفهان)", تاریخ تصویب طرح :1395/07/27, تاریخ خاتمه :1396/07/29
3. , "بررسي روند تغييرات بارندگي و دما در حوضه آبريز درياچه گاوخوني", تاریخ تصویب طرح :1390/07/30, تاریخ خاتمه :1391/01/30
4. , "تعيين شاخص اقليم آسايش گردشگري استان اصفهان با استفاده از GIS", تاریخ تصویب طرح :1388/03/24, تاریخ خاتمه :1391/03/24
5. , "امكان سنجي احداث مزارع بادي آبهاي ساحلي در جزاير و سواحل جنوبي ايران", تاریخ تصویب طرح :1387/07/15, تاریخ خاتمه :1388/03/15
6. , "پيش بيني يخ بندان هاي بهاره نجف آباد با استفاده از تحليل سينوپتيکي", تاریخ تصویب طرح :1385/07/20, تاریخ خاتمه :1386/07/20