دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 اقليم شناسي سينوپتيك دكتري
2 اقليم آسايش ارشد
3 روش هاي نو در آب و هواشناسي دكتري
4 سيستم اطلاعات جغرافيايي كارشناسي ارشد
5 اقليم شناسي سينوپتيك دكتري
6 آمار كارشناسي و ارشد
7 روابط متقابل آب و هوا و اقيانوس دكتري
8 مكانيابي فعاليت ها و فضاهاي زيستي ارشد
9 رابطه متقابل آب و هوا و اقيانوس دكتري
10 مباحث ويژه رساله دكتري دكتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات