سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری آب و هواشناسي اصفهان ايران 1385
کارشناسی ارشد هيدروژئومورفولوژي نجف آباد ايران 1379
کارشناسی جغرافيا پيام نور ايران 1377

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
رئيس اداره جذب و استخدام هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1385 1387
رئيس دانشكده هنر، معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1388 1390
مدير گروه جغرافيا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1392 1393
مدير كل پژوهشي دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد 1393 -
رئيس مرکز تحقيقات گردشگري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395 1398

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 سيستم اطلاعات جغرافيايي، اقليم آسايش، اقليم شناسي سينوپتيك، محيط زيست، انرژي هاي نو، آب و هواشناسي شهري، مخاطرات آب و هوايي، گردشگري