دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 Dynamics of Structures, For Masters Students M.Sc
2 Earthquake Engineering, For Masters Students M.Sc
3 Statics and Mechanics of Materials (I, II) B.Sc
4 Design of RC Structures (I, II) and Project B.Sc
5 Advanced Dynamics of Structures, For Ph.D Students Ph.D
6 Structural Control, For Ph.D Students Ph.D
7 Seismic Design of Structures, For Masters Students M.Sc
8 Random Vibration, For Ph.D. Students Ph.D

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 Dynamics Of Structures By: R.W. Clough
2 Dynamics Of Structures By: A. K. Chopra
3 EARTHQUAKE ENGINEERING FOR STRUCTURAL DESIGN BY: W.F. Chen
4 Basic Earthquake Engineering By: H. Sucuoglu
5 Modern Control Engineering By: K. Ogata
6 Advance Control Engineering By: R.S. Burns
7 Structural Motion Control By: J.Connor
8 Random Vibrations By: D. E. Newland

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات